6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA BAŞVURU FORMU

Formu İndir

UĞUR MAKİNE SAN. TİC. A.Ş.

“6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU”

GEREĞİNCE

MÜŞTERİLERE YÖNELİK

AYDINLATMA METNİ

 

UĞUR MAKİNE SAN. TİC. A.Ş. olarak , özel hayatın gizliliğini ve kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak maksadıyla, müşterilerimiz ve çalışanlarımız başta olmak üzere Şirketimiz ile ilişkili tüm kişilerin Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerine, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair ilgili mevzuat gereği hassasiyetle yaklaştığımızı bildirmek ve sizleri aydınlatmak istemekteyiz.

 

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla Organize Sanayi Bölgesi 7. Cadde No:31/1 ÇORUM / TÜRKİYE adresinde mukim UĞUR MAKİNE SAN. TİC. A.Ş. (UĞURMAKİNE”), tarafından aşağıda açıklandığı şekilde ve şartlarda işlenebilecektir. İşbu Aydınlatma Metni kapsamında yer alan hususlara ilişkin detaylı bilgilere https://ugurpromilling.com adresinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni’nden erişebilirsiniz.

 

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde “Ad- Soyad, ticaret unvanı, TC kimlik numarası, vergi dairesi, vergi kimlik numarası, ticaret sicil no, cari unvan, mersis no, adres, telefon, faks, mail adresi, banka adı, banka şube bilgisi- kodu, banka iban numarası, kredi kartı banka bilgisi, kart türü, kart no, kart geçerlilik süresi, cari hesap bakiye bilgileri, e-fatura kullanıcı bilgisi, e-arşiv fatura mail adresi, imza sirküleri, vekaletnameler, vergi levhası, firma sahibi/yetkilisi ad- soyad, güvenlik kamerası görüntüleri, ses kaydı ” gibi verileriniz başta olmak üzere KVKK kapsamında belirtilen kişisel veri ve özel nitelikli kişisel verileriniz;

 • Sözleşmede tarafların belirlenmesi,
 • Cari kayıt açılması,
 • Mali işlemleri belgelere dayanarak muhasebe sistemine göre muhasebe defterlerine kayıt yapılması,
 • Alıcılar ve satıcılar grubunda bulunan firmaların gelen havale, gönderilen havale, çek senet, kredi vb. İşlemlerin takibi,
 • Sınıflandırılan işlemler dönem sonlarında toplanarak daha kolay sonuçlar çıkarabilmek ve yapılan kayıtların kontrolünü sağlamak için özetlenmesi,
 • Alım satım yapılan ürünlerin ödeme tahsilatı yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,
 • Satımı yapılan ürünlerin tahsilat yükümlülerin yerine getirilmesi ile ilgili finansal istihbarat,
 • Teknik süreçler kapsamında iş süreci gereği kişi ve kurumlar ile iletişim sağlama,
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Alım satım yapılan ürünlerin mevzuattan kaynaklı yükümlülerin yerine getirilmesi,
 • Alım satım yapılan ürünlerin ödeme tahsilatı yükümlülerin yerine getirilmesi,
 • Şirketin muhasebe, finans ve pazarlama alanlarındaki iç operasyonlarının yürütülmesi,
 • Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmaların ilgili iş birimleri tarafından yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin müşterilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirerek müşterilere daha kişisel ürün ve hizmet sunabilmesi,
 • Doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi,
 • Muhasebe defterine kayıt yapılabilmesi,
 • Firmalarla hesap mutabakatı,
 • Sevk irsaliyesi kesimi,
 • Şirketle iş ilişkisi içerisinde olan müşterilerin hukuki, teknik ve ticari/iş güvenliğinin teminini sağlayabilmek amaçlarıyla işlenebilecektir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz KVKK’nın 4. maddesindeki ilkeler ve yukarıda açıklanan amaçlar gözetilerek, gerekli güvenlik önlemleri alınmak kaydıyla, Maliye Bakanlığı (kısmi olarak TUİK- Ticaret Odası- Sanayi Odası- Bağımsız Denetim şirketleri- Yeminli Mali Müşavir)- Gümrük ve Serbest Bölge Müdürlüğü, Anlaşmalı Nakliye Firmaları, resmi merciler, yargı mercileri, düzenleyici ve denetleyici kurumlar başta olmak üzere UĞURMAKİNE grup şirketleri ve mağazaları ve kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen amaç ve koşullar çerçevesinde aktarılabilecektir. Bu doğrultuda kişisel verileriniz yurt içinde tutulabileceği gibi bilgi teknolojileri alt yapısının yurt dışında bulunması durumunda yurt dışında da tutulabilecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Şirketimiz veya Şirketimiz adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması” hukuki sebebine dayanılarak, internet sitesi, elektronik posta, mobil haberleşme, mobil uygulamalar, öneri/şikâyet formu, muhtelif sözleşmeler, güvenlik kameraları ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla sözlü, yazılı ve elektronik olarak toplanabilir.

Kişisel Verilerinizin Saklanma Süresi ve İmha Politikası

Kişisel Verileriniz, iş ilişkisi devam ettiği sürece yukarıdaki amaçlar doğrultusunda saklanacaktır. Kanunen saklanması zorunlu olan kişisel verileriniz ilgili mevzuatı uyarınca iş ilişkisinin sona ermesine müteakip 5 (beş) yıl boyunca ve işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir. Kişisel verileriniz talebiniz üzerine imha başvurusunu takiben 30 gün içerisinde ve herhalde saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde, UĞURMAKİNE tarafından Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamındaki yöntemler ile elektronik ortamda tutulan veriler silinerek, diğer veriler ise yakılarak imha edilecektir.

Veri Sahibi Olarak Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesi ve yürürlükte olan sair ilgili mevzuat çerçevesinde kişisel veri sahipleri Şirketimizden;

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerin silinmesi veya yok edilmesinin talep edilmesi halinde, bu durumun kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVKK 13/1 maddesi gereğince yukarıda sayılan haklarınızı kullanmak ile ilgili taleplerinizi yazılı olarak ya da Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Bu doğrultuda talebinizi info@ugurgrubu.com kayıtlı elektronik posta adresimize elektronik posta yoluyla ya da Organize Sanayi Bölgesi 7.Cadde No:31/1 ÇORUM / TÜRKİYE posta yoluyla gönderdiğiniz taktirde (30) gün içerisinde değerlendirilerek ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak talep ettiğiniz işlemin şirket için ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesine göre başvurunuzdan ücret talep etme hakkımız saklıdır.

UĞURMAKİNE tarafından açıklanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ilişkin aydınlatma metninin tamamını okuduğumu, anladığımı ve UĞURMAKİNEnin kişisel verilerimi yukarıda belirtilen amaçlar çerçevesinde işlemesi konusunda bilgilendirildiğimi, gerekli aydınlatmanın şahsıma ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde yapıldığını, Aydınlatma Metni’nin herbir sayfasını eksiksiz bir şekilde okuyup anladığımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.

 

Tarih                     :

İsim- Soyisim     :

İmza                      :